Szeroki wachlarz produktów ubezpieczeniowych

Chubb to najwi?ksza na ?wiecie notowana na gie?dzie spó?ka specjalizuj?ca si? w ubezpieczeniach maj?tkowych i osobowych.

Spó?ka Chubb prowadzi dzia?alno?? w 54 krajach i oferuje osobom fizycznym i firmom ubezpieczenia maj?tkowe, a tak?e ubezpieczenia wypadkowe, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, reasekuracj? i ubezpieczenia na ?ycie. 

Dowiedz si? wi?cej
Unikn?? pu?apek globalnego ubezpieczenia

W przypadku rozwoju dzia?alno?ci, mi?dzynarodowe koncerny europejskie b?d? bardziej nara?one na ekstremalne zjawiska pogodowe. Aby zminimalizowa? te zagro?enia, firmy te powinny odpowiednio zarz?dza? ryzykiem.

Dowiedz si? wi?cej
Jak przetrwa? w podró?y biznesowej?

Nie ma nic wa?niejszego dla firmy, ni? wiedza i zrozumienie specyficznych potrzeb dotycz?cych bezpieczeństwa, jakie mog? mie? podró?uj?ce zawodowo kobiety.

Dowiedz si? wi?cej
O nas

Chubb to najwi?ksza notowana na gie?dzie spó?ka specjalizuj?ca si? w ubezpieczeniach maj?tkowych i osobowych. Prowadzi dzia?alno?? w 54 krajach i mo?e si? poszczyci? wyj?tkow? kondycj? finansow? oraz szerok? ofert? produktów ubezpieczeniowych dla osób fizycznych i firm.

亚欧乱色视频